Moms på vårdtjänster från 1 juli

Från och med 1 juli 2019 kommer Skatteverket att tillämpa den tolkning av momsreglerna som Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till när det gäller moms vid tillhandahållande av personal för sjuk- och tandvårdstjänster. Här gör vi en genomgång av vad detta kommer att innebära.

En viktig dom

I juni 2018 kom en dom (se 18:200) från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som vände upp och ned på begreppen, då man kom fram till att när ett företag hyr ut läkare så handlar det inte om ett tillhandahållande av momsfria vårdtjänster. Istället är detta momspliktig personaluthyrning.

Enligt HFD är det i första hand EU-direktivet och EU-domstolens praxis som styr tolkningen av bestämmelsen, inte vad som står i förarbetena till momslagen. Prövningar av hur uthyrning av personal ska bedömas finns när det gäller andra undantag från momsplikt:

I EU-domstolens avgörande ”Horizon College” (C-434/05) ansågs utlåning av lärare inte kunna omfattas av momsfriheten för undervisningstjänster.

EU-domstolen konstaterades i målet ”go-fair” Zeiterbeit (C-594/13) att uthyrningen av ett bemanningsföretags omsorgspersonal till en erkänd aktör av social karaktär ska omfattas av momsplikt.

Enligt HFD är det liksom i ”go-fair”-fallet inte de tjänster som de anställda tillhandahåller de personer som behöver vård som ska prövas när det gäller frågan om det är sjukvård som tillhandahålls, utan de tjänster som bemanningsföretaget tillhandahåller vårdgivaren, dvs uthyrning av personal. Denna tjänst kan enligt EU-domstolens praxis aldrig vara en sådan sjukvårdstjänst som är momsfri.

Förutom sjukvård är enligt EU-direktivet även transaktioner nära knutna till vården momsfria när det gäller vård på sjukhus. Ett motsvarande undantag finns även när det gäller utbildning, och i ”Horizon”-fallet fann EU-domstolen att personaluthyrning kan omfattas av detta undantag under vissa förutsättningar. En av dessa förutsättningar är att både säljare och köpare av tjänsten är utbildningsinstitut som omfattas av momsfrihet. Detta innebär enligt HFD att även uthyrning av sjukvårdspersonal skulle kunna omfattas av detta undantag. En förutsättning är då att den som hyr ut personalen själv bedriver sjukvård på ”sjukhus, centrum för medicinsk behandling eller diagnos och andra i vederbörlig ordning erkända inrättningar av liknande art.

Gäller fr o m 1 juli 2019

Efter domen meddelade Skatteverket att personaluthyrning inom vårdsektorn även fortsättningsvis kan hanteras som momsfri sjuk- eller tandvård, dock längst till och med 30 juni 2019.

Skatteverket har efter detta redogjort för sin syn på hur moms på vårdtjänster ska hanteras från och med 1 juli (se Uthyrning av vårdpersonal nedan).

Momsfri sjuk- och tandvård samt social omsorg

Enligt momslagen är sjukvård, tandvård och social omsorg momsfritt. Även tjänster som har nära anknytning till vården är momsfri. Detsamma gäller varor och tjänster som tillhandahålls vårdtagaren som ett led i vården (t ex hörapparater, kryckor, proteser, patienthotell mm).

I 3 kap. 5 § första stycket ML definieras sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd. En förutsättning för att åtgärderna ska anses som momsfri sjukvård är att de antingen tillhandahålls vid en sjukvårdsinrättning eller av någon som innehar särskild sjukvårdslegitimation.

Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan (3 kap. 6 § ML).

Social omsorg är offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg (3 kap. 4 §). Se även 19:101.

Uthyrning av vårdpersonal

Skatteverket konstaterar i ett ställningstagande att i princip all uthyrning av vårdpersonal – oavsett företagsform – inte ska räknas som momsfria vårdtjänster, utan är att betrakta som personaluthyrning (med 25% moms). Enligt Skatteverket är det fråga om uthyrning av personal när köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna och säljaren ställer arbetskraft till förfogande.

Öppettider

Kontoret i Lindesberg är öppet
tisdag, onsdag och torsdag 09.00-18.00 med stängt för lunch 13.00-14.00

Övrig tid gäller endast bokade möten.

Växel 010-160 40 40 Öppen måndag – fredag 09.00 – 17.00

Golf = friskvård

Efter ett efterlängtat beslut från Högsta förvaltningsdomstolen den 12:e januari i år, kommer nästan all golf att klassas som skattefri friskvårdsförmån. Vi har sammanfattat domen i sin korthet här. Vill du läsa på ytterliggare vad som gäller, samt bakgrund och svaren på dom vanligaste frågorna till domen så har Svenska Golfförbundet lagt ut mer information via följande länk: golf.se/friskvardsbidrag

Arbetsgivare kan numera erbjuda sina anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag för i princip all form av golfspel, träning och utbildning.

 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
 • Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som förmån.
 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.
 • Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

Godkända avdragsgilla förmåner inom golf

 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
 • Egen träning på drivingrange
 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor
 • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde

Inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån

 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)
 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning
 • Deltagaravgift i golftävlingar

Hoppas att du får många härliga golfrundor i år, 2018 kunde knappast ha startat bättre!

Nekat avdrag för moms

Eftersom omsättningen i verksamheten hade varit obetydlig ansåg Kammarrätten att verksamheten inte uppfyllde kraven på ekonomisk verksamhet och medgav inte avdrag för moms.

Bakgrund

Svea bedrev jordbruk i form av växtodling i kombination med djurskötsel och skogsbruk. Hon köpte 2013 in inventarier i form av bland annat en traktor, en lastare, ett klippdäck, rundbalspressning och begärde avdrag för momsen för dessa.

Skatteverket vägrade dock momsavdrag med hänsyn till att Svea inte hade bedrivit någon ekonomisk verksamhet gällande jordbruket. Inkomsterna får jordbruket hade varit alltför ringa och oregelbundna. Under 2012-2013 hade försäljningen från jordbruket endast bestått av fårkött för 9825 kr.

Inköpen av inventarierna kunde enligt Skatteverket inte hänföras till skogsbruket eftersom de inte alls, eller endast i mycket blygsam omfattning, använts i skogsbruket. Avdrag medgavs därför inte heller i denna verksamhet.

Avdragsrätt för moms

Enligt huvudregeln om momslyft i momslagen får den som bedriver verksamhet som medför momsskyldighet lyfta moms som hör till förvärv i verksamheten. Av huvudregeln framgår alltså att rätten att lyfta moms begränsas till moms på förvärv i en ekonomisk verksamhet.

En förutsättning för momslyft är i princip att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan de varor och tjänster som har köpts och de utgående transaktioner som ger rätt till momslyft eller att kostnaden kan ses som en allmän omkostnad i verksamheten.

Förvaltningsrätten

Svea överklagade Skatteverkets beslut. Hon ansåg att hon bedrivit ekonomisk verksamhet om man tittade på en period av flera år. Då framgick det att hon hade haft regelbundna intäkter från sitt lantbruk. Hon hade dessutom fått EU-stöd till jordbruket, vilket förutsatte att hon brukat marken och bedrivit verksamhet enligt de villkor som gäller för stöden.

Förvaltningsrätten konstaterade att enbart innehav av en fastighet inte är en ekonomisk verksamhet. Inte heller EU-bidraget är en utgående transaktion som ger rätt till momsavdrag.

Förvaltningsrätten konstaterade vidare att det inte har varit några kontinuerliga intäkter till jordbruket (varken växtodlingen eller djurhållningen) utan verksamheten hade haft en blygsam omfattning. Den utgående momsen var endast 5975 kr från åren 2010-2013. Därför kom förvaltningsrätten fram till att Svea inte bedrivit någon ekonomisk verksamhet gällande jordbruket.

Svea bedrev dock ekonomisk verksamhet i form av skogsbruk. De senaste gjorda försäljningarna av skog hade gjorts i form av rotförsäljningarna. Den omständigheten, samt att de inventarier Svea hade skaffat låg utanför vad en normal skogsdrift kräver, talade enligt förvaltningsrätten emot att förvärven haft samband med skogsbruket. Traktorn hade enligt Sveas uppgifter också endast använts 12 timmar i skogsbruket under 2013-2014. Förvaltningsrätten ansåg därmed att Svea inte hade visat att förvärven hade haft samband med skogsbruket. Svea nekades därmed momsavdrag även på den grunden.

Kammarrätten

Svea överklagade beslutet till kammarrätten, som dock gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Sommartider

Under perioden 23/6 – 14/8 kommer vi låta
växeln vara stängd fredag-måndag
och kanske inte vara riktigt lika snabba
att svara i telefon eller mail övriga dagar, tis-tors.

Veckorna 30-31, 24/7-6/8, håller vi helt stängt.

Slopat avdrag för representationsmåltider – och ändring av momslyft

Avdraget för representationsmåltider slopas. Moms ska dock få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person.

Representation – avdrag och moms

Riksdagen har beslutat att avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopas. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde ska fortfarande vara avdragsgilla.

Riksdagen har även beslutat att moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person.

Måltidsutgifter

Det är enbart avdragsrätten för representationsmåltider som slopas, dvs utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring som räknas som en måltid.

Man anser att det rent praktiskt kan bli problem om t ex den egna personalen vid ett möte kan få personalfika, medan affärsbesökarens fika inte blir avdragsgill. Därför undantas detta från förbudet, vilket innebär att utgifter för förtäring bara ska dras av om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid och som är av mindre värde, dvs motsvarande sådan förtäring som en arbetsgivare kan tillhandahålla sina anställda skattefritt.

Både extern och intern representation

Avdragsförbudet gäller både extern och intern representation, vilket innebär att måltidsutgifter vid t ex personalfester, jubileum mm inte kommer att vara avdragsgilla.

Kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller musikunderhållning, kommer dock fortfarande att vara avdragsgilla med högst 180 kr (plus moms) per person.

Teaterbiljetter, greenfee mm

Representationsutgifter för teater, greenfee, event, matcher och liknande påverkas inte av lagändringen. För sådana utgifter kommer det alltså fortfarande att vara möjligt att göra avdrag med högst 180 kr (plus moms) per person.

Om det gäller en aktivitet där flera tjänster samt måltider ingår, måste den del som avser måltider brytas ut och hanteras som ej avdragsgill kostnad.

Interna konferenser

Avdragsrätten för kortare interna kurser och konferenser påverkas inte av lagändringen. Någon ändring av vad som omfattas av själva representationsbegreppet görs inte, vilket innebär att dessa företeelser även fortsättningsvis kommer att vara fullt avdragsgilla utan att utlösa förmånsbeskattning (se 02:190 och 09:79).

Moms som belöper på 300 kr/person och tillfälle

Idag finns flera olika metoder för att beräkna hur mycket moms som får lyftas vid representation (se 14:196 och 16:57) beroende på om sprit, vin eller öl ingått i måltiden. Riksdagen har nu beslutat att moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person oavsett vilka drycker som ingått, och oavsett om det är fråga om intern eller extern representation. Förutsättningen är dock att utgiften inte överstiger vad som kan anses skäligt.

Rätt till momslyft på andra representationsutgifter är dock oförändrad, vilket innebär att moms bara får lyftas på den del av utgiften som är inkomstskattemässigt avdragsgill.

Ikraftträdande

De nya reglerna om avdragsrätt träder i kraft 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter att gälla fram till räkenskapsårets slut.

Ändringarna i rätten att lyfta moms träder i kraft 1 januari 2017 oavsett räkenskapsår. Om rätten att lyfta moms inträtt före årsskiftet gäller alltså de tidigare bestämmelserna.

Juletid

Vi önskar kunder och samarbetspartners God Jul o Gott Nytt År

Vi finns tillgängliga alla helgfria vardagar och växeln är öppen 9-17.

Enklast är att maila oss med frågor och funderingar så svarar vi inom kort.

 

Hälsningar

Marcus & Nathalie Campanile