Lönehantering för företag i hela Sverige

Vi på CampanileGroup hjälper företag att sköta hela eller delar av lönehanteringen för företag. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag!

lönehanteringLön är en ersättning som betalas ut för ett utfört arbete eller för en förberedelse inför att utföra ett arbete, lönen behöver nödvändigtvis inte betalas ut i likvida medel utan kan också vara i form av tjänster eller varor. Eventuella bonusar och tilläggsförmåner som ålderstillägg eller dyrorts- och fjärrortstillägg räknas också till lön.

Från ett företagsperspektiv är lönen den största och en av de viktigaste punkterna, förutom grundlönen tillkommer också punkter som sjuklön, semesterersättning och förmåner. Lönehantering innebär mycket administrativt arbete för verksamheten och det är väldigt viktigt att det blir korrekt. Löner omfattas av flera regelverk och innebär stort ansvar, därför väljer många företag att antingen anlita en lönekonsult eller löneadministratör som sköter lönehanteringen.

Eftersom löner är en stor kostnad för ett företag är det viktigt att lönen blir rätt, framförallt i tjänsteföretag är personalen den viktigaste resursen som hela verksamheten bygger på den kompetens personalen har att erbjuda. Vid liknande tillfällen är det ännu viktigare att lönen till den anställde stämmer och inte medför risker om stort missnöje bland de anställda.

Det kan också medföra framtida negativa konsekvenser eftersom pensionsberäkningarna kan bli felande. Det finns många saker att tänka på inom lönehantering från sjukskrivning till förmåner och det kan vara svårt att hantera dessa punkter enligt gällande regler och lagar. Därför väljer många företag att outsourca delar eller hela sin ekonomi- och lönehantering för att kunna fokusera på andra delar av företagande.

Löneprogram

Ett löneprogram är skapat för att underlätta för företaget när det kommer till lönehantering och lönefrågor, med hjälp av ett löneprogram kan löneadministrationen bli betydligt effektivare än med manuell handpåläggning. Många företag använder sig av ett program och genom programmet går det att skapa lönekörningar, skriva ut lönebesked och andra funktioner som har med lönehantering och löneprocessen att göra. Med hjälp av löneprogram går det att utföra beräkningar av semesterlön och semesterdagar, registrering av löneutbetalningar för de anställda i företaget. Det kan också användas som hjälpmedel och underlag för personalskatter eller för att exempelvis skapa kontrolluppgifter och övertidsjournaler. I flera fall är löneprogrammet integrerad med bokföringen vilket kan underlätta markant för företagsledningen.

Vad det gäller anställdas löneutbetalningar är löneprogrammen till stor vikt eftersom registreringar redovisas kontinuerligt. Standard lönebesked är inte något svårt för programmen att utforma och efter varje registrering och utbetalning kan underlaget användas för skattedeklaration, kontrolluppgifter och som bokföringsunderlag. Löneprogrammen är skapade med ackumulatorer som, utifrån de sammankopplade lönearterna och registreringarna summerar värden. Dessa ackumulatorer hjälper snabbt till att räkna ut exempelvis bruttolön, den avdragna skatten och semesterskulden.

Vi på Campanile Group arbetar med samtliga på marknaden förekommande löneprogram och kan även hjälpa er med rekommendationer när det är dags för er att uppgradera eller byta era system.

Att outsourca ekonomi- och lönehantering

Det finns en hel del administrativt arbete inom ekonomihantering som innefattar bland annat lönehantering och löpande bokföring. Löner är oftast den största kostnaden i ett företags ekonomi och bland annat därför är det viktigt att löneredovisningen görs korrekt men också effektivt. Fler och fler företag väljer att outsourca sin ekonomi- och lönehantering och lägga ut den på entreprenad för att skapa en smidigare och lättsammare hantering. Verksamheten anlitar en redovisningskonsult som sköter om företagets redovisning, den kvalificerade konsulten är alltid uppdaterad och väl insatt i de rådande regler och lagar som gäller för verksamheten.

Många företag har hela sin ekonomiavdelning outsourcad till en redovisningsbyrå eftersom en Auktoriserad redovisningskonsult innehar en garanterad kunskap inom ekonomi och erfarenhet i löneadministration. För ännu enklare hantering av ekonomi och löner samlar många verksamheter denna hantering på samma ställe, som en vanlig naturlig del av uppdraget brukar konsulten dela med sig av värdefull rådgivning som kan hjälpa företaget. Flera verksamheter kan också helt sakna en löneavdelning och oftast hamnar lönehanteringen på företagets personalavdelning eller bolagets HR-specialister. Många tycker att HR och lön går lite hand i hand men dessa områden kräver olika kompetenser och kunskap för att hanteras på ett korrekt sätt. Lön faller mer in i den ekonomiska delen av företaget eftersom den genererar underlag för bokföringen, dessutom ska lönesumma, förmåner, arbetsgivaravgifter och källskatt redovisas. Dessa frågor har troligtvis en redovisningskonsult eller lönekonsult mer kunskap och erfarenhet inom än en HR-specialist.

Tidigare undersökningar visar att outsourcingen har ökat med 400 % på den nordiska marknaden sedan år 2010 och frågan om företaget ska outsourca delar eller hela ekonomihanteringen är en diskussion som ofta förekommer inom verksamheter oavsett bransch. Anledningarna är flera men främst att ekonomi- och lönehantering allt mer blir komplexa områden vars lagar och regler ständigt förändras och företag vill helt enkelt fokusera mer på kärnverksamheten. I Sverige finns det omkring 650 aktiva kollektivavtal att hålla reda på, dessutom finns det personalpolicies, regelverk och lagar som GDPR som ska följas vilket kan blir mycket arbete för en personalavdelning.

När är det dags att anlita hjälp?

Flera fördelar finns genom att överlåta hela eller delar av ekonomi- och lönehanteringen till en bokföringsbyrå, bland annat får verksamheten tid till själva kärnverksamheten istället för siffror som kanske inte går ihop i budgeten. Lagar, regler och vad som är praxis idag förändras ständigt och därför kan det vara svårt att uppdatera sig kring de olika regelverk som en bokföringsbyrå har gedigen erfarenhet och kunskap inom. Både likvida medel och tid kan sparas på det här sättet och inte minst skapas en trygghet och säkerhet i att regler och lagar följs och hanteringen sker på ett korrekt och effektivt sätt.

Välkommen till oss på CampanileGroup, vi hjälper dig och ditt företag med alla lönefrågor!