Bokslut för företag.

Varje räkenskapsår är alla företag skyldiga att avsluta företagets bokföring med ett bokslut, hur ett företag ska slutföra den löpande bokföringen beror främst på bolagsform men också på verksamhetens storlek.

Vi på CampanileGroup hjälper dig och ditt företag med bokslutet enligt gällande regelverk, kontakta oss direkt så hjälper vi er!

bokslut i Lindesberg & ÖrebroBokslutet måste antingen vara i form av en årsredovisning eller årsbokslut, information om hur det har gått för företaget under året och hur situationen ser ut när räkenskapsåret är slut visas i årsbokslutet. Det är noga reglerat i årsredovisningslagen (1995:1554) hur en årsredovisning eller årsbokslut ska upprättas. Förutom att årsredovisningen ska bestå av följande punkter enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska också en revisionsberättelse upprättas om företaget har använt sig av en revisor, den behöver dock inte vara en del av årsredovisningen.

  1. Förvaltningsberättelse
  2. Resultaträkning
  3. Balansräkning
  4. Finansieringsanalys (behövs endast för lite större företag)
  5. Noter

Beroende på företagets bolagsform upprättas bokslut på olika sätt, exempelvis ska aktiebolag alltid upprätta en årsredovisning som sedan ska skickas in till Bolagsverket. För handelsbolag eller kommanditbolag gäller olika regler beroende på storlek och om företagets delägare är juridiska eller fysiska, antingen ska bolaget avsluta sin redovisning med ett årsbokslut eller en årsredovisning. En enskild näringsidkare ska avsluta sin löpande bokföring genom antingen ett vanligt årsbokslut, ett förenklat årsbokslut eller i vissa fall avslutas den med en årsredovisning. Storleken på verksamhetens omsättning bestämmer hur den löpande bokföringen ska avslutas. För ekonomiska föreningen ska årsredovisning alltid upprättas och även inneha en revisor.

Årsbokslut och periodbokslut

När ett företag inte upprättar en årsredovisning ska det istället upprättas ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Detta ska ske när räkenskapsåret är slut och det skapas en sammanställning av företagets löpande bokföring under året. Målet är att skapa en bild över företagets prestationer under året och hur situationen ser ut nu vid räkenskapsåret avslutas. Det finns lagar för hur årsbokslutet ska vara uppbyggd, exempelvis ska det framgå att det är ett årsbokslut och företagets namn och organisationsnummer. Den kan antingen upprättas i traditionell läsbar form eller i elektronisk form och ska färdigställas effektivt och snabbt som möjligt, dock behöver den vara stutförd senast sex månader efter räkenskapsårets avslut och för stiftelser är det fyra månader.

Ett periodbokslut liknar ett årsbokslut eller en årsredovisning och det är vanligt att större företaget gör valet att använda periodbokslut. Det här bokslutet visar en avgränsad del från räkenskapsåret med start från början av räkenskapsåret, på det här sättet kan företag kontinuerligt hålla koll på utvecklingen i verksamheten på ett enkelt sätt. Periodbokslutet kan användas som ett beslutsunderlag vid eventuella nya satsningar och investeringar i företaget.

Bokslutsmötet

Med hjälp av bokslutsmötet ökar tryggheten som företagare och mötet minskar på risken för oförutsedda förändringar av resultatet från bokslutet, det kan hända att det sker stora förändringar av resultatet när bokslutet upprättas och på bokslutsmötet kan det skapas lättare förståelse över dessa. Genom att planera bokslutet går det att spara tid och för att genomföra planeringen behövs ett möte med den som upprättar bokslutet och oftast företagets revisor. Har företaget ett auktoriserad redovisningskonsult kan det räcka med att skapa en genomgång som konsulten vid ett senare tillfälle kan återkoppla till revisorn. Vid större företag eller om något speciellt har inträffat under året är det viktigt att revisorn också deltar vid mötet.

Att upprätta bokslut

Vid upprättande av en årsredovisning eller årsbokslut sammanställs företagets affärstransaktioner under året i två dokument, balansräkning och resultaträkning. Det är viktigt att kontrollera att företagets balanskonton stämmer, att allt har värderats rätt i den löpande bokföringen. Balansräkningen bör kontrolleras och slutföras innan resultaträkningen kan avslutas eftersom justeringar som möjligtvis behövs utföras av balanskontona påverkar verksamhetens resultat.

Det finns vissa bokslutsdispositioner som går att utföra beroende på företagsform, dessa dispositioner gör att det går att skjuta upp beskattning av företagets resultat till ett tillfälle senare. Exempelvis kan företaget skapa en avsättning till periodiseringsfond, vill företaget skjuta upp beskattningen på en vinst går det att sätta av en del av den här vinsten till periodiseringsfond. Efter att justeringarna är gjorda och balansräkningen har gåtts igenom ska företagets resultat före skatt sammanställas med hjälp av resultaträkningen. Skatten beräknas på företagets resultat, bokförs som en kostnad och sedan kan resultaträkningen sammanställas.

Slutligen sammanställs också bokslutet och om inte företaget ska göra en årsredovisning innefattar sammanställningen att resultaträkning och balansräkning skrivs ut enligt uppställning vanligt eller förenklat årsbokslut. Det är också fördelaktigt att skriva ut alla underlag från lagerinventering, avskrivning och värdering bland annat. Bokslutet skrivs till sist under av den enskilde näringsidkaren, samtliga delägare i handelsbolag eller samtliga styrelseledamöter om företaget innehar en styrelse.

Förberedelser inför bokslutet

Genom att vara ute i god tid och förbereda inför bokslutet kommer det underlätta betydligt mycket och dessutom undvika otrevliga överraskningar. Redan innan bokslutet kan det skapas en uppfattning om vilket årsresultat företaget kan förvänta sig, genom att regelbundet under året ta fram periodrapporter med periodiseringar kan detta frambringas. Förberedelse inför bokslut innefattar också inventering av eventuella varulager och kontrollera att intäkter och kostnader redovisas på ett korrekt sätt på balansräkningen. Detta kan utföras genom att fakturera kunder för de levererade varorna eller tjänsterna och även att företaget själv ser till att betala de skulder verksamheten är skyldig sina leverantörer. Dessa punkter kan vara värda att kika på för att förbereda inför bokslutet:

  • Samla alla underlag för kostnader
  • Stäm av skattekontot och bankkonton
  • Rapportera momsen och betala in

För ett effektivare bokslut är det viktigt att samla alla företagets underlag för kostnader, exempelvis alla kvitton och fakturor. Det här är varför det är fördelaktigt att under året samla fakturorna och kvitton på samma ställe för att enkelt hitta och organisera de när det börjar närma sig bokslutet, underlagen kan sparas både fysiskt och digitalt. Genom att kika på balansräkningen går det att kontrollera om beloppen på skattekonto och bankkonton stämmer överens med bokföringen. En annan viktig förberedelse är att kontrollera att det inte finns några gamla fakturor eller kreditfakturor hos kunder eller leverantörer, på så vis kommer dessa med på årets bokslut.

Stockholm Hägersten Fruängen