Löpande redovisning & bokföring

Campanilegroup är en personlig redovisningsbyrå med stort hjärta.
Genom åren har vi blivit en tillförlitlig samarbetspartner från löpande bokföring till bokslut.
Vi har bred erfarenhet från många branscher & företagande.

Vi erbjuder traditionella tjänster såsom redovisning,rådgivning,lönehantering,löpande bokföring,
deklarationer till att hjälpa ditt företag att se framåt och nå målen.

Vår uppgift är attavlasta dig som kund från det som är tråkigt/ jobbigt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet.
Vi hjälper till att ställa de tuffa frågorna, vi riktar oss till kunder som är intresserade att utveckla sina företag, vilket inte behöver innebära att växa utan att ta sitt företag vidare till något annat mål.

Se över budget för att se var kostnaderna är & om se vilka åtgärder som bör tas för att minska utgifterna för
att stabilisera ekonomin i ditt företag.

Vi lägger stor vikt vid långsiktiga kundrelationer, vilket varit grundläggande för mångas framgång. Vår förhoppning är att våra kunder ser oss som en samarbetspartner, inte bara leverantör av siffror, genom att ge vår akunder ett mervärde.

Hittills har vi etablerat många långasamarbetern & hoppas att ännu fler ska ger oss förtroende i framtiden.

Välkomna!

 

bokföring löpande redovisningAtt föra bokföring innebär att de fakturor, kvitton och andra underlag som företaget mottar och producerar registreras och sparas antingen digitalt eller fysiskt i en pärm. Enligt bokföringslagen har företag skyldighet att hantera kvitton, fakturor och andra underlag på ett sätt som gör att giltigheten och resultaten i bokföringen går att kontrollera. Det är bokföringslagen (1999:1078) som reglerar hur bokföringen ska skötas och den ska utföras löpande, alla bokföringshandlingar ska enligt lag sparas i minst sju år i en läsbar form antingen som elektroniska eller fysiska dokument.

Redovisning är ett vidare begrepp än bokföring som förutom att registrera ett företags affärshändelser (att bokföra) också bland annat innefattar deklarationer, bokslut och rapportering. Detta är väldigt komplicerat och oftast för större företag är redovisningen föremål för revision, vilket innebär att en oberoende revisor granskar och undersöker den för att ta ställning om den är rättvisande eller inte. Revisorn ger bara en bedömning och uttalande efter revisionen, det är primärt styrelsens eller företagsledningens ansvar att redovisningen är korrekt i slutändan.

Vad är redovisning?

En sammanställning och dokumentation av en verksamhets ekonomiska information kallas för redovisning. Redovisning innehar den dagliga bokföringen av företagets ekonomiska händelser och dessutom bokslut och årsredovisning. Många av de beslut som fattas inom ett företag brukar använda den information som rapporteras i redovisningen som grund i tankeprocessen. Den ska se till att både företagets interna som externa intressenter har tillgång till informationen de behöver.

Enligt internationell syn på redovisning utgör investeraren den viktigaste intressenten, redovisningens rapporter ses utifrån det perspektivet allra främst som underlag för beslut om investeraren ska behålla, köpa eller sälja företagets aktier. Inom aktiebolag och ekonomiska föreningar är årsredovisning och granskningen viktig för aktieägarnas och medlemmarnas beslut som ansvarsfrihet för den verkställande direktören och styrelsen. Stämman fattar också beslut om återbäring eller vinstutdelning utifrån årsredovisningen, enligt Inkomstskattelagen (1999:1229) är den grunden för beskattningen av näringsverksamhet. När det skattemässiga resultatet ska beräknas är det redovisade resultatet utgångspunkten.

Intern och extern redovisning

Redovisningen delas upp i extern redovisning som också kallas affärsredovisning och intern redovisning. Extern redovisning är reglerad i lag och ska ge de externa intressenterna information om ett företags ställning och resultat under en bestämd period. Vanligtvis är den interna redovisningen mer omfattande än den externa och förser de interna intressenterna, de som arbetar inom företaget, med information om företagets resultat och ställning.

Den externa redovisningen riktar sig till de intressenter utanför företaget som exempelvis aktieägare, analytiker, investerare eller Skatteverket, de arbetar inte på företaget men av andra anledningar är intresserad av information om företagets verksamhet och resultat. Eftersom innehållet i extern redovisning är lagligt reglerat är utformningen väldigt standardiserad vid undersökning av olika företags rapporteringar. Redovisningen innehåller bokföring, årsredovisning och en balansräkning, ibland kan en koncernredovisning ingå och den ska då sedan utvecklas i en balans- och resultaträkning och ibland också en kassaflödesanalys. För att upprätta en extern redovisning behövs en pågående process som innebär att det kontinuerligt under året samlas in information, ekonomisk data och rapporter. Informationen är historisk vilket innebär att den innehåller ekonomiska händelser som redan har inträffat och  detta gäller också den interna redovisningen. Extern redovisning utförs årsvis och börsnoterade företag har också krav på kvartalsvis rapportering.

Intern redovisning riktar sig till de interna intressenterna, de som arbetar inom företaget, och innehåller också intern information. Redovisningen informerar om interna händelser som exempelvis transaktioner inom företaget, den här ekonomiska informationen används sedan av ledning och medarbetare i företaget som underlag till planering och beslutsfattande för de kommande perioder. Den interna redovisningen styrs inte av någon lagstiftad reglering och företaget får därför själv bestämma hur den ska utformas och vad som ska innehålla. Ibland slås den interna och externa redovisningen ihop istället för att hålla de separata, en del av rapporten brukar då vara lagligt reglerad och den andra delen är mer fri. Precis som den externa upprättas också den interna redovisningen genom en pågående process av insamling av information, ekonomisk data och rapporter kontinuerligt under året.

Regelverk för löpande redovisning och bokföring

Beroende på företagets form och omfattning varierar kraven på redovisning för svenska företag och den externa redovisningen är reglerad genom flera lagar. Civillagstiftningen och skattelagstiftningen reglerar båda vilken information som ska finnas och lämnas till de externa intressenterna. Under civillagstiftningen faller exempelvis årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringslagen (1999:1078), dessa ska bland annat reglera både innehållet i årsredovisningen och delårsrapporter och även när de senast ska lämnas in.

Grunden till all redovisning är god redovisningssed. Enklast kan god redovisningssed beskrivas som att de gällande vedertagen praxis och redovisningslagar ska följas. Det är Bokföringsnämnden som erhåller det övergripliga ansvaret för utveckling av god redovisningssed och med vedertagen praxis menas ofta allmänt accepterat tillvägagångssätt. När räkenskapsåret är slut granskar revisorer årsredovisningen för att det ska kontrolleras att regelverk har följts vid bokföring, en viktigt del i granskningen är att kontrollera om bokföringen har utförts enligt god redovisningssed och har den inte tillämpats kan detta i värsta fall innebära böter för företaget.

Det finns inga direkta regler i årsredovisningslagen eller bokföringslagen hur redovisningen ska upprättas eller vad och vilka delar som den ska innehålla. Det finns däremot rekommendationer som ska följas från normgivande organ som BFN (Bokföringsnämnden), FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och andra standarder från exempelvis IASB (International Accounting Standards Board). För att standardisera hur svenska redovisning ska gå till har SRF och FAR tillsammans tagit fram ett normsystem som finns till grund för god redovisningssed, systemet kallas för Reko och innefattar 12 regler, detta ramverk har tagits fram för att göra det enklare att förstå bokföring och redovisning genom ett överskådligt sätt ända från början till slut.

Stockholm Hägersten Fruängen