Golf = friskvård

Efter ett efterlängtat beslut från Högsta förvaltningsdomstolen den 12:e januari i år, kommer nästan all golf att klassas som skattefri friskvårdsförmån. Vi har sammanfattat domen i sin korthet här. Vill du läsa på ytterliggare vad som gäller, samt bakgrund och svaren på dom vanligaste frågorna till domen så har Svenska Golfförbundet lagt ut mer information via följande länk: golf.se/friskvardsbidrag

Arbetsgivare kan numera erbjuda sina anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag för i princip all form av golfspel, träning och utbildning.

 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
 • Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som förmån.
 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.
 • Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

Godkända avdragsgilla förmåner inom golf

 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
 • Egen träning på drivingrange
 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor
 • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde

Inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån

 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)
 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning
 • Deltagaravgift i golftävlingar

Hoppas att du får många härliga golfrundor i år, 2018 kunde knappast ha startat bättre!

Nekat avdrag för moms

Eftersom omsättningen i verksamheten hade varit obetydlig ansåg Kammarrätten att verksamheten inte uppfyllde kraven på ekonomisk verksamhet och medgav inte avdrag för moms.

Bakgrund

Svea bedrev jordbruk i form av växtodling i kombination med djurskötsel och skogsbruk. Hon köpte 2013 in inventarier i form av bland annat en traktor, en lastare, ett klippdäck, rundbalspressning och begärde avdrag för momsen för dessa.

Skatteverket vägrade dock momsavdrag med hänsyn till att Svea inte hade bedrivit någon ekonomisk verksamhet gällande jordbruket. Inkomsterna får jordbruket hade varit alltför ringa och oregelbundna. Under 2012-2013 hade försäljningen från jordbruket endast bestått av fårkött för 9825 kr.

Inköpen av inventarierna kunde enligt Skatteverket inte hänföras till skogsbruket eftersom de inte alls, eller endast i mycket blygsam omfattning, använts i skogsbruket. Avdrag medgavs därför inte heller i denna verksamhet.

Avdragsrätt för moms

Enligt huvudregeln om momslyft i momslagen får den som bedriver verksamhet som medför momsskyldighet lyfta moms som hör till förvärv i verksamheten. Av huvudregeln framgår alltså att rätten att lyfta moms begränsas till moms på förvärv i en ekonomisk verksamhet.

En förutsättning för momslyft är i princip att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan de varor och tjänster som har köpts och de utgående transaktioner som ger rätt till momslyft eller att kostnaden kan ses som en allmän omkostnad i verksamheten.

Förvaltningsrätten

Svea överklagade Skatteverkets beslut. Hon ansåg att hon bedrivit ekonomisk verksamhet om man tittade på en period av flera år. Då framgick det att hon hade haft regelbundna intäkter från sitt lantbruk. Hon hade dessutom fått EU-stöd till jordbruket, vilket förutsatte att hon brukat marken och bedrivit verksamhet enligt de villkor som gäller för stöden.

Förvaltningsrätten konstaterade att enbart innehav av en fastighet inte är en ekonomisk verksamhet. Inte heller EU-bidraget är en utgående transaktion som ger rätt till momsavdrag.

Förvaltningsrätten konstaterade vidare att det inte har varit några kontinuerliga intäkter till jordbruket (varken växtodlingen eller djurhållningen) utan verksamheten hade haft en blygsam omfattning. Den utgående momsen var endast 5975 kr från åren 2010-2013. Därför kom förvaltningsrätten fram till att Svea inte bedrivit någon ekonomisk verksamhet gällande jordbruket.

Svea bedrev dock ekonomisk verksamhet i form av skogsbruk. De senaste gjorda försäljningarna av skog hade gjorts i form av rotförsäljningarna. Den omständigheten, samt att de inventarier Svea hade skaffat låg utanför vad en normal skogsdrift kräver, talade enligt förvaltningsrätten emot att förvärven haft samband med skogsbruket. Traktorn hade enligt Sveas uppgifter också endast använts 12 timmar i skogsbruket under 2013-2014. Förvaltningsrätten ansåg därmed att Svea inte hade visat att förvärven hade haft samband med skogsbruket. Svea nekades därmed momsavdrag även på den grunden.

Kammarrätten

Svea överklagade beslutet till kammarrätten, som dock gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Sommartider

Under perioden 23/6 – 14/8 kommer vi låta
växeln vara stängd fredag-måndag
och kanske inte vara riktigt lika snabba
att svara i telefon eller mail övriga dagar, tis-tors.

Veckorna 30-31, 24/7-6/8, håller vi helt stängt.

Slopat avdrag för representationsmåltider – och ändring av momslyft

Avdraget för representationsmåltider slopas. Moms ska dock få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person.

Representation – avdrag och moms

Riksdagen har beslutat att avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopas. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde ska fortfarande vara avdragsgilla.

Riksdagen har även beslutat att moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person.

Måltidsutgifter

Det är enbart avdragsrätten för representationsmåltider som slopas, dvs utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring som räknas som en måltid.

Man anser att det rent praktiskt kan bli problem om t ex den egna personalen vid ett möte kan få personalfika, medan affärsbesökarens fika inte blir avdragsgill. Därför undantas detta från förbudet, vilket innebär att utgifter för förtäring bara ska dras av om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid och som är av mindre värde, dvs motsvarande sådan förtäring som en arbetsgivare kan tillhandahålla sina anställda skattefritt.

Både extern och intern representation

Avdragsförbudet gäller både extern och intern representation, vilket innebär att måltidsutgifter vid t ex personalfester, jubileum mm inte kommer att vara avdragsgilla.

Kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller musikunderhållning, kommer dock fortfarande att vara avdragsgilla med högst 180 kr (plus moms) per person.

Teaterbiljetter, greenfee mm

Representationsutgifter för teater, greenfee, event, matcher och liknande påverkas inte av lagändringen. För sådana utgifter kommer det alltså fortfarande att vara möjligt att göra avdrag med högst 180 kr (plus moms) per person.

Om det gäller en aktivitet där flera tjänster samt måltider ingår, måste den del som avser måltider brytas ut och hanteras som ej avdragsgill kostnad.

Interna konferenser

Avdragsrätten för kortare interna kurser och konferenser påverkas inte av lagändringen. Någon ändring av vad som omfattas av själva representationsbegreppet görs inte, vilket innebär att dessa företeelser även fortsättningsvis kommer att vara fullt avdragsgilla utan att utlösa förmånsbeskattning (se 02:190 och 09:79).

Moms som belöper på 300 kr/person och tillfälle

Idag finns flera olika metoder för att beräkna hur mycket moms som får lyftas vid representation (se 14:196 och 16:57) beroende på om sprit, vin eller öl ingått i måltiden. Riksdagen har nu beslutat att moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person oavsett vilka drycker som ingått, och oavsett om det är fråga om intern eller extern representation. Förutsättningen är dock att utgiften inte överstiger vad som kan anses skäligt.

Rätt till momslyft på andra representationsutgifter är dock oförändrad, vilket innebär att moms bara får lyftas på den del av utgiften som är inkomstskattemässigt avdragsgill.

Ikraftträdande

De nya reglerna om avdragsrätt träder i kraft 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter att gälla fram till räkenskapsårets slut.

Ändringarna i rätten att lyfta moms träder i kraft 1 januari 2017 oavsett räkenskapsår. Om rätten att lyfta moms inträtt före årsskiftet gäller alltså de tidigare bestämmelserna.

Juletid

Vi önskar kunder och samarbetspartners God Jul o Gott Nytt År

Vi finns tillgängliga alla helgfria vardagar och växeln är öppen 9-17.

Enklast är att maila oss med frågor och funderingar så svarar vi inom kort.

 

Hälsningar

Marcus & Nathalie Campanile

Julgåvor och julfest – skattefritt och avdragsgillt

Kring jul är det vanligt att visa kunder och personal uppskattning genom någon form av julgåva och/eller julbord eller julfest. I denna artikel går vi igenom de skatteregler som gäller för julgåvor och julfester.

Julgåvor till kunder

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 180 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (t ex jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet.

Julbord för kunder mfl

Precis som vid annan representation krävs ett omedelbart samband med en affärsförhandling eller liknande för att måltids­representation ska bli avdragsgill. Avdraget är då 90 kr + moms per person.

Denna regel gäller även om du bjuder kunder, samarbetspartners etc på julbord vilket normalt leder till att just julbord och annan representation i juletid inte kan dras av.

Julgåvor till personalen

Julgåvor är skattefria bara om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda eller en större grupp av de anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter. För beskattningsåret 2016 får julgåvan enligt Skatteverkets rekommendationer kosta högst 450 kr inklusive moms för att vara skattefri. Fraktkostnader räknas inte in i värdet. Observera att den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet (pris till konsument) överstiger beloppsgränsen. Dessutom blir det social­avgift­er på den skattepliktiga julgåvan.

Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar, om den ska vara skattefri för den anställde.

Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor. Om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed räknas som skattepliktig får företaget däremot inte lyfta någon del av momsen.

Julfest /personalfest

Inför julen har många företag som tradition att bjuda de anställda på julbord eller anordna någon annan form av festlighet. Dessa tillställningar går under reglerna för intern representation, dvs i dessa fall under begreppet personalfest. Kostnader för personalfester är normalt avdragsgilla inom vissa gränser.

Måltidskostnader är avdragsgilla med högst 90 kr + moms per person.

Förutom måltidsutgifter kan kringkostnader vara avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person. Det kan t ex vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är avdragsgilla enligt reglerna för arbetsresor.

Julfest /Personalfest på annan ort

Resa och logi i samband med personalfest på annan ort är skattefri för den anställde och dennes familj. Det gäller under förutsättning att det är fråga om maximalt en övernattning och att arrangemanget ryms inom begreppet personalvård.

Högst två personalfester per år

Högst två personalfester per år är avdragsgilla. Givetvis kan företaget ordna fler personalfester än så. Konsekvensen blir att kostnaderna för personalfest nummer tre och fyra osv inte blir avdragsgilla. Någon förmånsbeskattning blir det normalt ändå inte för personalen.

Familjemedlemmar och pensionärer

Vid personalfester är även kostnader för de anställdas familjer samt tidigare anställda avdragsgilla inom beloppsgränserna.

Hösten 2016

CampanileGroup jobbar ständigt för att förbättra förutsättningarna för sina kunder att utvecklas och framförallt ägna sig åt den egna verksamheten. Vi hjälper våra kunder med det de behöver hjälp med, bara att hör av sig med önskemål, krav eller förfrågningar.

Behöver ni nya lokaler, anställa personal, knoppa av eller tillfoga extern verksamhet, bilda nytt bolag eller påbörja resan för att avsluta engagemanget.

Vi hjälper till med det som är aktuellt!

Våra kontakuppgifter

Sommartider hos CampanileGroup.

Vi finns på plats under hela sommaren men går ner i tid:

Fredag- måndag under juli månad fram till 10/8 då håller vi kontoret och växeln stängd.

Övriga dagar 9-17 .

Önskar er en riktigt skön sommar!

Marcus & Nathalie Campanile

 

Nyhetsbrev – Deklarationsdags o Möteslokal

Privat deklaration         

Idag börjar skatteverket sända ut blanketterna för årets inkomstdeklaration 1, den deklaration som gäller för dig som privatperson. Vill du ha hjälp hela din privata deklaration så meddela oss det omgående samt sänd så snart du erhållit din deklaration till oss inkl alla kontrolluppgifter. Vill du ha hjälp med vissa delar så meddela oss det, så kommer vi överens om fördelningen. Viktigt att meddela oss så snart som möjligt då vi behöver planera och inte räknar med att lämna in för anstånd utan vill få alla deklarationer klara till den 2/5 då alla privatdeklarationer ska vara inlämnade.

Möte?

Vi har ställt iordning en liten möteslokal för arbete och möten i Solna, Filmgatan 31. Vi är där någon dag varannan vecka, så det går mycket bra att höra av sig för att planera in tid för möte.

Vårt senaste nyhetsbrev

Slopat representationsavdrag för måltider 2017

Representationsavdraget för måltider slopas 1 januari 2017 enligt ett förslag från regeringen.Detta tror man ger inkomster årligen till staten på ca 1 miljard kronor genom ökade skatteintäkter. Dessutom anser regeringen att det blir en förenkling jämfört med dagens regler med tämligen begränsade avdragsutrymmen (90 kr per person och tillfälle vid måltider).

Enklare förtäring får dras av

Endast enklare förtäring ska kunna dras av i fortsättningen (vad som motsvarar skattefria personalvårdsförmåner i form av personalfika och liknande). Skatteverket har hittills ansett att gränsen för avdrag vid enklare förtäring i samband med representation går vid 60 kr per person och tillfälle. Vi får se om det kommer en uppdatering av den rekommendationen inför 2017.

Att enklare förtäring ska kunna dras av beror på gränsdragningsproblem som annars skulle kunna uppkomma, t ex gränsdragning mellan personalkostnader och intern representation och mellan allmänna kostnader för intäkternas förvärvande och extern representation. Besökande affärskontakter skulle annars inte – avdragsgillt –  kunna bjudas på fika motsvarande personalfika, vilket skulle upplevas märkligt och ge upphov till praktiska problem i administrationen.

Moms på underlag upp till 300 kr

Dock ska momsen även i fortsättningen få lyftas på representationsmåltider och då på underlag upp till 300 kr per person och tillfälle. Genom ändringen anpassas momslagen till EU-reglerna. Redan idag kan vi följa Skatteverkets rekommendationer om momslyft på underlag upp till 300 kr, detta som följd av den så kallade Porsche-domen som visade att den svenska momslagen inte följt EU-reglerna sedan vårt EU-inträde 1995.

Annan representation

Övriga avdrag för representation kvarstår oförändrade, dvs skäliga kostnader ska få dras av utifrån Skatteverkets rekommendationer, och momsen på dessa avdragsgilla kostnader får lyftas.

1 januari 2017…

De nya reglerna om slopat representationsavdrag för måltider föreslås börja gälla 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter gälla fram till räkenskapsårets slut.

Momsreglerna ändras däremot 1 januari 2017 för alla, oavsett räkenskapsår.