Nekat avdrag för moms

Eftersom omsättningen i verksamheten hade varit obetydlig ansåg Kammarrätten att verksamheten inte uppfyllde kraven på ekonomisk verksamhet och medgav inte avdrag för moms.

Bakgrund

Svea bedrev jordbruk i form av växtodling i kombination med djurskötsel och skogsbruk. Hon köpte 2013 in inventarier i form av bland annat en traktor, en lastare, ett klippdäck, rundbalspressning och begärde avdrag för momsen för dessa.

Skatteverket vägrade dock momsavdrag med hänsyn till att Svea inte hade bedrivit någon ekonomisk verksamhet gällande jordbruket. Inkomsterna får jordbruket hade varit alltför ringa och oregelbundna. Under 2012-2013 hade försäljningen från jordbruket endast bestått av fårkött för 9825 kr.

Inköpen av inventarierna kunde enligt Skatteverket inte hänföras till skogsbruket eftersom de inte alls, eller endast i mycket blygsam omfattning, använts i skogsbruket. Avdrag medgavs därför inte heller i denna verksamhet.

Avdragsrätt för moms

Enligt huvudregeln om momslyft i momslagen får den som bedriver verksamhet som medför momsskyldighet lyfta moms som hör till förvärv i verksamheten. Av huvudregeln framgår alltså att rätten att lyfta moms begränsas till moms på förvärv i en ekonomisk verksamhet.

En förutsättning för momslyft är i princip att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan de varor och tjänster som har köpts och de utgående transaktioner som ger rätt till momslyft eller att kostnaden kan ses som en allmän omkostnad i verksamheten.

Förvaltningsrätten

Svea överklagade Skatteverkets beslut. Hon ansåg att hon bedrivit ekonomisk verksamhet om man tittade på en period av flera år. Då framgick det att hon hade haft regelbundna intäkter från sitt lantbruk. Hon hade dessutom fått EU-stöd till jordbruket, vilket förutsatte att hon brukat marken och bedrivit verksamhet enligt de villkor som gäller för stöden.

Förvaltningsrätten konstaterade att enbart innehav av en fastighet inte är en ekonomisk verksamhet. Inte heller EU-bidraget är en utgående transaktion som ger rätt till momsavdrag.

Förvaltningsrätten konstaterade vidare att det inte har varit några kontinuerliga intäkter till jordbruket (varken växtodlingen eller djurhållningen) utan verksamheten hade haft en blygsam omfattning. Den utgående momsen var endast 5975 kr från åren 2010-2013. Därför kom förvaltningsrätten fram till att Svea inte bedrivit någon ekonomisk verksamhet gällande jordbruket.

Svea bedrev dock ekonomisk verksamhet i form av skogsbruk. De senaste gjorda försäljningarna av skog hade gjorts i form av rotförsäljningarna. Den omständigheten, samt att de inventarier Svea hade skaffat låg utanför vad en normal skogsdrift kräver, talade enligt förvaltningsrätten emot att förvärven haft samband med skogsbruket. Traktorn hade enligt Sveas uppgifter också endast använts 12 timmar i skogsbruket under 2013-2014. Förvaltningsrätten ansåg därmed att Svea inte hade visat att förvärven hade haft samband med skogsbruket. Svea nekades därmed momsavdrag även på den grunden.

Kammarrätten

Svea överklagade beslutet till kammarrätten, som dock gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *