Moms på vårdtjänster från 1 juli

Från och med 1 juli 2019 kommer Skatteverket att tillämpa den tolkning av momsreglerna som Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till när det gäller moms vid tillhandahållande av personal för sjuk- och tandvårdstjänster. Här gör vi en genomgång av vad detta kommer att innebära.

En viktig dom

I juni 2018 kom en dom (se 18:200) från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som vände upp och ned på begreppen, då man kom fram till att när ett företag hyr ut läkare så handlar det inte om ett tillhandahållande av momsfria vårdtjänster. Istället är detta momspliktig personaluthyrning.

Enligt HFD är det i första hand EU-direktivet och EU-domstolens praxis som styr tolkningen av bestämmelsen, inte vad som står i förarbetena till momslagen. Prövningar av hur uthyrning av personal ska bedömas finns när det gäller andra undantag från momsplikt:

I EU-domstolens avgörande ”Horizon College” (C-434/05) ansågs utlåning av lärare inte kunna omfattas av momsfriheten för undervisningstjänster.

EU-domstolen konstaterades i målet ”go-fair” Zeiterbeit (C-594/13) att uthyrningen av ett bemanningsföretags omsorgspersonal till en erkänd aktör av social karaktär ska omfattas av momsplikt.

Enligt HFD är det liksom i ”go-fair”-fallet inte de tjänster som de anställda tillhandahåller de personer som behöver vård som ska prövas när det gäller frågan om det är sjukvård som tillhandahålls, utan de tjänster som bemanningsföretaget tillhandahåller vårdgivaren, dvs uthyrning av personal. Denna tjänst kan enligt EU-domstolens praxis aldrig vara en sådan sjukvårdstjänst som är momsfri.

Förutom sjukvård är enligt EU-direktivet även transaktioner nära knutna till vården momsfria när det gäller vård på sjukhus. Ett motsvarande undantag finns även när det gäller utbildning, och i ”Horizon”-fallet fann EU-domstolen att personaluthyrning kan omfattas av detta undantag under vissa förutsättningar. En av dessa förutsättningar är att både säljare och köpare av tjänsten är utbildningsinstitut som omfattas av momsfrihet. Detta innebär enligt HFD att även uthyrning av sjukvårdspersonal skulle kunna omfattas av detta undantag. En förutsättning är då att den som hyr ut personalen själv bedriver sjukvård på ”sjukhus, centrum för medicinsk behandling eller diagnos och andra i vederbörlig ordning erkända inrättningar av liknande art.

Gäller fr o m 1 juli 2019

Efter domen meddelade Skatteverket att personaluthyrning inom vårdsektorn även fortsättningsvis kan hanteras som momsfri sjuk- eller tandvård, dock längst till och med 30 juni 2019.

Skatteverket har efter detta redogjort för sin syn på hur moms på vårdtjänster ska hanteras från och med 1 juli (se Uthyrning av vårdpersonal nedan).

Momsfri sjuk- och tandvård samt social omsorg

Enligt momslagen är sjukvård, tandvård och social omsorg momsfritt. Även tjänster som har nära anknytning till vården är momsfri. Detsamma gäller varor och tjänster som tillhandahålls vårdtagaren som ett led i vården (t ex hörapparater, kryckor, proteser, patienthotell mm).

I 3 kap. 5 § första stycket ML definieras sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd. En förutsättning för att åtgärderna ska anses som momsfri sjukvård är att de antingen tillhandahålls vid en sjukvårdsinrättning eller av någon som innehar särskild sjukvårdslegitimation.

Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan (3 kap. 6 § ML).

Social omsorg är offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg (3 kap. 4 §). Se även 19:101.

Uthyrning av vårdpersonal

Skatteverket konstaterar i ett ställningstagande att i princip all uthyrning av vårdpersonal – oavsett företagsform – inte ska räknas som momsfria vårdtjänster, utan är att betrakta som personaluthyrning (med 25% moms). Enligt Skatteverket är det fråga om uthyrning av personal när köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna och säljaren ställer arbetskraft till förfogande.