Slopat representationsavdrag för måltider 2017

Representationsavdraget för måltider slopas 1 januari 2017 enligt ett förslag från regeringen.Detta tror man ger inkomster årligen till staten på ca 1 miljard kronor genom ökade skatteintäkter. Dessutom anser regeringen att det blir en förenkling jämfört med dagens regler med tämligen begränsade avdragsutrymmen (90 kr per person och tillfälle vid måltider).

Enklare förtäring får dras av

Endast enklare förtäring ska kunna dras av i fortsättningen (vad som motsvarar skattefria personalvårdsförmåner i form av personalfika och liknande). Skatteverket har hittills ansett att gränsen för avdrag vid enklare förtäring i samband med representation går vid 60 kr per person och tillfälle. Vi får se om det kommer en uppdatering av den rekommendationen inför 2017.

Att enklare förtäring ska kunna dras av beror på gränsdragningsproblem som annars skulle kunna uppkomma, t ex gränsdragning mellan personalkostnader och intern representation och mellan allmänna kostnader för intäkternas förvärvande och extern representation. Besökande affärskontakter skulle annars inte – avdragsgillt –  kunna bjudas på fika motsvarande personalfika, vilket skulle upplevas märkligt och ge upphov till praktiska problem i administrationen.

Moms på underlag upp till 300 kr

Dock ska momsen även i fortsättningen få lyftas på representationsmåltider och då på underlag upp till 300 kr per person och tillfälle. Genom ändringen anpassas momslagen till EU-reglerna. Redan idag kan vi följa Skatteverkets rekommendationer om momslyft på underlag upp till 300 kr, detta som följd av den så kallade Porsche-domen som visade att den svenska momslagen inte följt EU-reglerna sedan vårt EU-inträde 1995.

Annan representation

Övriga avdrag för representation kvarstår oförändrade, dvs skäliga kostnader ska få dras av utifrån Skatteverkets rekommendationer, och momsen på dessa avdragsgilla kostnader får lyftas.

1 januari 2017…

De nya reglerna om slopat representationsavdrag för måltider föreslås börja gälla 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter gälla fram till räkenskapsårets slut.

Momsreglerna ändras däremot 1 januari 2017 för alla, oavsett räkenskapsår.

Privat sjukvårdsförsäkring – förmån

Om en arbetsgivare bekostar en försäkring som täcker privat sjukvård för den anställde är detta en skattefri förmån. Kostnaden är inte avdragsgill. Bekostar arbetsgivaren en försäkring som täcker offentligt finansierad vård är detta en skattepliktig förmån och kostnaden är avdragsgill.

Många sjukvårdsförsäkringar ger inte bara rätt till privat sjukvård utan även viss offentligt finansierad sjukvård (t ex besök på hälsocentral). Den del av försäkringen som omfattar den offentligt finansierade vården brukar schablonmässigt beräknas till just 3% av premien i förmånsvärde. Detta belopp ska alltså förmånsbeskattas (och beläggas med arbetsgivaravgifter), och är en avdragsgill kostnad.

Om försäkringen inte omfattar någon offentligt finansierad vård alls är hela premien icke avdragsgill och en skattefri förmån.

Julfest o gåvor

Snart närmar sig julen och då är det vanligt att visa kunder och personal uppskattning genom någon form av julgåva och/eller julbord eller julfest. Här går vi igenom de skatteregler som gäller för julgåvor och julfester.

Julgåvor till kunder
Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 180 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (t ex jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet.

Reklamgåvor kan dock vara avdragsgilla även om de ges i juletid. Som reklamgåvor räknas artiklar med ett lågt värde och som har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning. Det kan också vara enklare presentartiklar (t ex almanackor, termosar, väskor, golfbollar) som är försedda med det givande företagets logotype. I rättspraxis har reklamgåvor värda upp till 350 kr inklusive moms godtagits.

Julbord för kunder
Precis som vid annan representation krävs ett omedelbart samband med en affärsförhandling eller liknande för att måltidsrepresentation ska bli avdragsgill. Avdraget är då 90 kr + moms per person.

Denna regel gäller även om du bjuder kunder, samarbetspartners etc på julbord vilket normalt leder till att just julbord och annan representation i juletid inte kan dras av. Ofta bjuder man en grupp personer samtidigt och då är det extra tydligt att man knappast haft en affärsförhandling eller liknande med alla dessa i samband med julbordet. Skulle du arrangera någon slags kundutbildning, seminarium, produktgenomgång eller liknande i samband med julbordet blir det däremot möjligt med avdrag.

Julgåvor till personalen
Julgåvor är skattefria bara om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda eller en större grupp av de anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter. För beskattningsåret 2015 får julgåvan enligt Skatteverkets rekommendationer kosta högst 450 kr inklusive moms för att vara skattefri. Fraktkostnader räknas inte in i värdet. Observera att den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet (pris till konsument) överstiger beloppsgränsen. Dessutom blir det socialavgifter på den skattepliktiga julgåvan.

Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar, om den ska vara skattefri för den anställde.

Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor. Om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed räknas som skattepliktig får företaget däremot inte lyfta någon del av momsen.

Inför julen har många företag som tradition att bjuda de anställda på julbord eller anordna någon annan form av festlighet. Dessa tillställningar går under reglerna för intern representation, dvs i dessa fall under begreppet personalfest. Kostnader för personalfester är normalt avdragsgilla inom vissa gränser.

Måltidskostnader är avdragsgilla med högst 90 kr + moms per person.

Förutom måltidsutgifter kan kringkostnader vara avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person. Det kan t ex vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är avdragsgilla enligt reglerna för arbetsresor.

Personalfest på annan ort
Resa och logi i samband med personalfest på annan ort är skattefri för den anställde och dennes familj. Det gäller under förutsättning att det är fråga om maximalt en övernattning och att arrangemanget ryms inom begreppet personalvård.

Högst två personalfester per år
Högst två personalfester per år är avdragsgilla. Givetvis kan företaget ordna fler personalfester än så. Konsekvensen blir att kostnaderna för personalfest nummer tre och fyra osv inte blir avdragsgilla. Någon förmånsbeskattning blir det normalt ändå inte för personalen.

Påkostade personalfester anses oftast ha ett tydligt inslag av personlig gästfrihet och är därför inte avdragsgilla för företaget. Var gränsen går mellan personalvård och personlig gästfrihet är svårt att säga. En alltför påkostad personalfest kan alltså innebära att företaget inte får dra av något alls.

Familjemedlemmar och pensionärer
Vid personalfester är även kostnader för de anställdas familjer samt tidigare anställda avdragsgilla inom beloppsgränserna.

Ny adress

CampanileGroup uppdaterar till ny web- o mailadress: CampanileGroup.se gäller både för www o mail.

 

Competence@CampanileGroup.se
Ekonomi@CampanileGroup.se
Finans@CampanileGroup.se
Handel@CampanileGroup.se

och

www.CampanileGroup.se

 

Basbeloppen 2016

Prisbasbeloppet sänks med 200 kr inkomståret 2016, dvs från 44 500 kr till 44 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 45 200 kr, vilket också är en sänkning med 200 kr. Inkomstbasbeloppet höjs med 1 200 kr till 59 300 kr.

Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2016 till 44 300 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2016 (deklarationen 2017) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 18 739 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 220 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 300 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 22 150 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 332 250 kr (7,5 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 443 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen 14 043 kr (0,317 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 177 200 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 22 150 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 177 200 kr (4 pbb).

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet 2016 har fastställts till 59 300 kr, vilket innebär en höjning med 1 200 kr jämfört med 2015. Det innebär bland annat att:

 • Maximal pensionsgrundande inkomst (före avdrag för pensionsavgift) blir 478 551 kr under 2016 (8,07 ibb).
 • Schablonutdelningsutrymmet i fåmansföretag blir 163 075 kr för inkomståret 2017 (2,75 ibb).
 • Spärrlönetaket i fåmansföretag blir 569 280 kr för löneuttag under 2016 (9,6 ibb)
 • Maximal fastighetsavgift blir 7 412 kr för småhus och 1 268 kr per lägenhet i flerbostadshus.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2016 har fastställts till 45 200 kr, vilket också är en sänkning med 200 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-sytemet).

Nya arbetsgivaravgifter för unga från 1 augusti 2015

2015FöddaArbetsgivaravgifter
1 jan – 30 april1989 –15,49%
1 maj – 31 juli1990 – 199115,49%
1 maj – 31 juli1992 –10,21%
1 aug – 31 dec1990 –25,46%

 

Trevlig sommar

Campanile vill önska alla en trevlig sommar!

Vi jobbar hela sommaren och finns tillgängliga framförallt på mail, dock med något längre svarstider.

Vi hoppas på sol och vackert väder så helgerna kan inkludera även fredag och måndag under juli månad.

Nya arbetsgivaravgifter för ungdomar från 1 maj 2015

 

Riksdagen har tagit beslut om sänkta socialavgifter för ungdomar under 23 år, och slopad nedsättning för ungdomar som fyllt 25 år. Enligt dagens regler är arbetsgivaravgifterna 15,49% för ungdomar som är yngre än 26 år vid årets ingång.

Riksdagen har nu (25/3 2015) beslutat om en sänkning till 10,21% för ungdomar som är yngre än 23 år vid årets ingång. Samtidigt slopas nedsättningen för personer som fyllt 25 år vid årets ingång. För ungdomar som fyllt 23 men inte 25 år ska arbetsgivaravgifterna fortfarande vara 15,49%.

Beslutet innebär följande procentsatser från och med 1 maj 2015:

FöddaArbetsgivaravgifter
1990 – 199115,49%
1992 och senare10,21%